తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Wednesday, 18 April 2018

మాదక ద్రవ్యాల మత్తులో యువత-నాశనమవుతున్న భవిత

ప్రజ-పద్యం ఫేస్ బుక్ గ్రూప్ వారు నిర్వహించిన సామాజిక పద్య రచన పోటీ కొరకు 27-07-2017 న వ్రాసిన  పద్యములు.పద్య పక్షం - 7 


“మాదక ద్రవ్యాల మత్తులో యువత-నాశనమవుతున్న భవిత”

సీ:
గంజాయిదమ్మునే గట్టిగా నెగబీల్చి 
దిమ్ముగా నట్టిట్టు  దిరుగువాడ 
కొకెయిన్ను చాటుగా కొసరికొసరివాడి 
మత్తుతో మాటుగా  మసలువాడ 
ఆహెరాయిన్నునే యాబగా దట్టించి
మైకమ్ము మరిమరీ కోరువాడ      
బ్రౌనుషుగరు రుచి బాగుబాగనుచును 
మంపునన్ జగమునే మరచు వాడ

తే.గీ: 
అట్టి దారులు బురదలో నణగద్రొక్కు 
మంచి దెలియుచు మార్గమ్ము మార్చుకొనుము  
ఆయురారోగ్యమందగా హాయికొరకు 
మత్తు వీడుచు జరుగు గ'మ్మత్తు' గనుము.  

    
కం: 
మత్తున దిగి స్వర్గమునకు  
బెత్తెడు దూరంబనుచును  ప్రేలుట మేలా?
చిత్తగుగా మీభవితయె
మొత్తమునకు నరకమందు ముందుకు దాటన్.      

కం: 
మారకమనుచును దెలిసియు
మారకమున చాటునగొని మత్తిడు పొడులన్  
మారక వాడినచో విను 
మా! రకరకములుగజంపు, మారిన సుఖమౌ. 
  
కం: 
డ్రగ్సవి రక్తము బీ'ల్చెడు'  
బగ్సవి, విడువని నరులిక బావిని నిలిచే 
ఫ్రాగ్సుర, భావిని మరచే  
రోగ్సుర మరిచెప్పలేను రోతర వినరా!    

ఉ:  
మానుము మత్తునన్ దిగుట,మాదకద్రవ్యములంట బోకుమా 
మానవదేని సొత్తులును మైకపు దేహమునందు సత్తువల్ 
మానసమందు శాంతియును మస్తుగ బోవును చెప్పకుండగా
మానని రోగముల్ గలుగు మానవ! మానవ? నీవు మానువా !   

No comments: