తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Friday, 6 April 2018

దొర-డబ్బు-అప్పు-వడ్డి ... తో ఋణగ్రస్తుని బాధ

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 16 - 11 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ


దత్తపది: దొర-డబ్బు-అప్పు-వడ్డి ... తో ఋణగ్రస్తుని బాధ


కందము: 
అప్పును గోరగ దయతో
నప్పుడె దొరగారె యిచ్చినారుగ లక్షన్ 
చప్పున డబ్బును, గానీ
తిప్పలె మరి చక్రవడ్డి దీర్చగ నెటులో. 

No comments: