తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Wednesday, 4 April 2018

బొంకునట్టివాఁడె పూజ్యుఁ డగును.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 14 - 11 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణసమస్య - బొంకునట్టివాఁడె పూజ్యుఁ డగును.  


ఆ.వె: 
గౌరవించబోను కన్నవారి, బుధుల 
ధర్మ మింత నేను ధరణిసేయ 
నాదిదేవు మదిని యసలు గొల్వననుచు 
బొంకునట్టివాఁడె పూజ్యుఁ డగును.

No comments: