తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Sunday, 1 April 2018

వాహన చోదకులు - రహదారి భద్రత

ప్రజ-పద్యం ఫేస్ బుక్ గ్రూప్ వారు నిర్వహించిన సామాజిక పద్య రచన పోటీ కొరకు జనవరి 2017 న వ్రాసి పంపిన పద్యములు.

మోటారు వాహన చోదకులు -  రహదారి భద్రత  
***************************************

ద్విచక్ర వాహన చోదకుడా!  

కందము: 
తలపై 'హెల్మెట్ 'బెట్టగ
తలపైనను జేయవేల, ధర జారిపడన్ 
తలనేల బట్టుకొందువు 
తల నేలను దాకి పగుల తదుపరి నరుడా!
********************************************

మోటారు వాహన చోదకుడా! 

ఆటవెలది: 
చేత " సెల్లు ఫోను " చెవిప్రక్కనుంచేవు
వాహనమ్ము నడుపు వాడ, నీవు
నీదు గమ్యమెటకొ నిర్ణయించగలేవు
తోటి వారి భవిత త్రొక్కగలవు. 
************************************

అర్హతబొందని చోదకుడా!  

చంపకమాల:
తగినటువంటి శిక్షణను తగ్గనియర్హత బొందకుండగన్
తగుదును నేనులేయనుచు తప్పుగ దారిని వాహనమ్మునే 
తగనటువంటి వేగమున దౌడును దీయుచు  సాగిపోవగా  
తగులును నీకు దెబ్బలిక దారినబోయెడు వారికైన, హా! 
*****************************************************


మత్తులో నదిపే వాహన చోదకులారా! 

తేటగీతి: 
మందు ద్రాగుచు నడుప నేమందురనుచు 
ముందు వెనుకల జూడకే ముందుకేగ 
దారులందున వాహన దారులార 
కాలయములిక మీరెగా నేలపైన.  
*****************************************

అనర్హులైన పిల్లలకు వాహనమిచ్చే తలిదండ్రులారా!

ఉత్పలమాల:
అల్లరిజేసినారనుచు హాయిగ వాహనమిచ్చి పంపగా
నెల్లలుదాటు మోదమున నెక్కుచు ముందుకు ప్రక్క జూడకన్ 
పిల్లలు వేగవంతముగ వేడ్కను వంతులు వేయుచుంద్రుగా
తల్లులు తండ్రులా?  సుతుల దక్కని చోటునకంపువారలా ?    
********************************************************
రోడ్డు దాటాలనుకునే వాడా !

కోబ్రాలా కనుపించెడి
ఈబ్రాడ్ రోడ్ దాట చింత యేలా, వినుమా!
జీబ్రా క్రాసింగ్ జేరుచు 
గాబ్రానే బడక నీవు గబగబ నడుమా! 
**************************************************
కారులో షికారు కెళ్ళే వాడా! 

జోరుగ నడుపుచు కారు షి 
కారుగనే వచ్చినట్టి ఘనుడా, కనుమా!
తీరుగ సీట్ బెల్ట్ బెట్టుము 
మీరిన వేగమ్ము ద్దు, మించకు హద్దున్.   
*************************************************
 రహదారి భద్రతకు ఈ సూత్రాలు పాటించుమా! 

సీసము:
చరవాణిమ్రోగగా చక్కగానొకప్రక్క
         నాగిమాటలనాడి సాగవలయు 
మద్యమ్ము మత్తులో మతిచెడు గావున 
        నేబండి నడుపక నుండవలయు 
కనగ ద్విచక్ర వాహనదారులెల్లరున్  
        తల శిరస్త్రాణమున్ దాల్చవలయు
యంత్రపు శకట నియంత్రణన్ దెలిసిన 
        నరుడె వాహనమింక నడుప వలయు  

తేటగీతి: 
తెలిసి భద్రత విషయముల్ తెలివి గలిగి
ప్రజలు చక్కని దారిలో బడగ వలయు
నడుపువారలు, దారిలో నడచు వారు
పడక దారిని సుఖములు బడయ వలయు.  
******************************************************

No comments: