తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Saturday, 31 March 2018

కరణమ్మును నమ్ముకొనినఁ గలుగు సుఖమ్ముల్

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 09 - 11 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ

సమస్య - కరణమ్మును నమ్ముకొనినఁ గలుగు సుఖమ్ముల్

కం: 
బిరబిర పాలవి పొంగిన 
నురుకుచు చేతులనుబట్టి నువు దింపకుమా 
తరుణీ!పట్కారను నుప 
కరణమ్మును నమ్ముకొనినఁ గలుగు సుఖమ్ముల్

No comments: