తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Monday, 26 March 2018

రామనామ మనెడు రమ్యమౌ బాణమ్ము

అందరికీ శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు. సీసము: 
మంచి పనులజేయ మనసులో తలపోయ 
మారీచ సోదరుల్ మసినిబూయు 
చూడ గట్టితలపు సుగ్రీవమున గోర  
వాలిపోవు ప్రతిగ  వాలిగాడు 
పుణ్యకార్యమొకటి బూనిసేయుదమన్న 
కుంభకర్ణుని మత్తు కూడియుండు
చక్కటినిర్ణయమ్మొక్కటే వలెనన్న  
తలలు పదిగమొల్చి దాడిసేయు

ఆటవెలది: 
నోరు విల్లు గాగ  తీరుగా వేయగా 
నారివోలె దలచి నాల్క తోడ 
రామనామ మనెడు రమ్యమౌ బాణమ్ము
బాధలన్ని దొలగి భవిత వెలుగు .

No comments: