తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Sunday, 18 March 2018

నిండు జీవితమ్ము పండుగగును.

అందరికీ విళంబి నామ వత్సర ఉగాది శుభాకాంక్షలు.  

ఆ.వె: 
కామమదియె తీపి కారమే క్రోధమ్ము  
లోభమగులె యుప్పు లోని మోహ   
మగును వగరు చేదు మత్సరమ్మేయగు
పులుపు మదమె యగును పూర్తిగాను.

ఆ.వె:
అరులనారుబట్టి యరచేత తగుపాళ్ళు 
పెచ్చుమీరకుండ  పచ్చడిగను
తలచియదుపుజేయ  ధరణిలో నరునకు 
నిండు జీవితమ్ము పండుగగును. 


No comments: