తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Thursday, 1 March 2018

తల - మెడ - కడుపు - వీపు, భారతార్థంలో

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 27 - 10 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ


దత్తపది: తల - మెడ - కడుపు - వీపు, భారతార్థంలో


కీచకుడు సైరంధ్రి తో....

దేవీ బాపుమెడద వెత 
రావే నాతలపు దీర్ప రాగముతోడన్
ఈవే కడు పులకింతల
నీవీ పుడమిని పొదిగొను నిక్కము దివినే. 

No comments: