తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Monday, 19 February 2018

రంభకు మూతిపై మొలిచె రమ్య నవాంకురమైన మీసముల్.
సమస్య - రంభకు మూతిపై మొలిచె రమ్య నవాంకురమైన మీసముల్.
జృంభణమైన పల్కులను చేరుచు మాటలనాడు, వాడహో 


గుంభనమైన చర్యలను కోర్కెలదాచక జేయు నిష్టతన్

డింభకుడేమిగాదు, కన డిగ్గున రమ్మని కన్నుగొట్టులే     

రంభకు, మూతిపై మొలిచె రమ్య నవాంకురమైన మీసముల్.

No comments: