తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Tuesday, 13 February 2018

ఎన్ని యీయమందు "సున్న" వాని

అందరికీ మహా శివరాత్రి శుభాకాంక్షలు.
ఓం నమశ్శివాయ.


సీ: 
పట్టు వస్త్రమ్ముల పట్టియడుగలేను
గజచర్మ ధారివే గదరనీవు
పంచభక్ష్యమ్ముల నెంచికోరుదమన్న
విషమె నీ బువ్వని వింటి నేను
బంగారు నగలనే వరమీయ మందునా
నాగులే మెడలోన నగలు నీకు
ఒక్క వాహనముకై మ్రొక్కుకుందమటన్న
కదలని యాంబోతు గలదు నీకు
ఆ.వె:
శక్తి గోర నీకు సగములేనే లేదు
ఎన్ని యీయమందు "సున్న" వాని
వినుము నేనె యిత్తు మన"సున్న" వానిగా
నాదు మదిని నీకు నయముగ హర!

No comments: