తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Saturday, 10 February 2018

ధనలక్ష్మీ వ్రతమొసంగు దారిద్ర్యమునే.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 19 - 10 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణసమస్య - ధనలక్ష్మీ వ్రతమొసంగు దారిద్ర్యమునే.కందము: 
వినకను నీమము నిష్టల
గొనకొని చెప్పంగ బుధులు క్రొత్తగ వేడ్కన్ 
గుణములనెంచక చేసిన 
ధనలక్ష్మీ! వ్రతమొసంగు దారిద్ర్యమునే.

No comments: