తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Friday, 20 April 2018

తెలుగు భాషా పరిరక్షణలో ప్రభుత్వం యొక్క పాత్ర - మన కర్తవ్యం

ప్రజ-పద్యం ఫేస్ బుక్ గ్రూప్ వారు నిర్వహించిన సామాజిక పద్య రచన పోటీ కొరకు 24-08-2017 న వ్రాసిన  పద్యములు.

పద్య పక్షం - 9 

తెలుగు భాషా పరిరక్షణలో ప్రభుత్వం యొక్క పాత్ర - మన కర్తవ్యం 

ఆ.వె. 
మాత  గాద మనకు మాతృభూమియుగూడ
దివిని మించుగొప్ప, తెలియు మనకు   
మాతృభాష గూడ మరిజూడ గొప్పదే 
మరువబోకు దాని మడువబోకు.  

ఆ.వె. 
చిన్నవారికెపుడు  నాన్న, అమ్మయుగాక
మమ్మి డాడియనెడు మాట నేర్పి   
తెనుగు భాషలోని 'తీపి'ని యణగార్చి 
పైకి 'చేదు' కొనకు పరులభాష. 

ఆ.వె. 
తల్లిపాలుమొదట పిల్లవానికి ప్రీతి 
ఒల్లకున్న బ్రతుకు డొల్లయగును 
'చేతవెన్నముద్ద' చేరిముందుగ బెట్టు   
'జానిజాని షుగరు' చాలు పిదప.  

కం. 
పాలునుబంచుక నొకటై  
పాలకులును చేరి కూడి పండితవరులే   
పాలుగొని తెలుగునకు  దీ 
పాలను వెలిగించవలయు భాషకు తోడై.  

ఉ: 
తీయగరాదు తెల్గునిక తీరుగ మాధ్యమమంచు  పాలకుల్  
మాయనుజేయు యాంగ్లమును మధ్యకు ప్రక్కకు నెట్టగావలెన్ 
తీయగ పద్యముల్ బలికి తీయని భాషను మెచ్చ  నేర్పుచున్  
మాయగ జేయగావలయు మమ్మియు డాడిల పిచ్చినే బుధుల్.

No comments: