తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Saturday, 21 April 2018

ప్రత్యేక హోదా - న.మో. నమహ


ప్రత్యేక హోదా - న.మో. నమహ 

కం: 
తెలుగుల సయామి కవలల 
తలుపులు మూయుచును కోసి తదుపరి సరి కో
తలనే మాన్పుట  కొరకై  
తలపైనను చేయరేల తలలే లేవా! 
కం: 
మోదెను హస్తము గతమున 
మోదీయే మోది నేడు మోసముజేసెన్
మోదము లేనేలేద   
మ్మో! దీనిని గనుచు నేపి(AP) మూల్గుచునుండెన్.   
కం: 
హెచ్చుగ నిచ్చితిమనునట 
ఇచ్చినదే బిచ్చమందు రిచ్చట, చూడన్
హెచ్చుల తచ్చుల లెక్కకు 
పిచ్చియె పట్టేను ప్రజకు వేదన హెచ్చెన్ 
కం: 
గోదాలో దిగుమన్నా
హోదా ప్రత్యేకత కయి ఓతెలుగన్నా! 
రాదారి కురికి పోరిన 
రాదామరి కోరు ఫలము, రయమున రారా!
కం: 
భేదములందరు మరచుచు 
మీదటనొకగొంతు గలిపి మేమొకటన్నన్
ఖేదము తొలగును, దమ్మే
మోదమ్మయి యాంధ్ర ప్రజల మోములు వెలుగున్.
కం: 
 హా! మీకే దయరాదా 
హామీలనె యమలు బరచ హస్తిన వారూ!
క్షేమమ న.మో. నమహ విను  
మేమే సింగములగుచును మీదకు రాగా?

కం: 
మట్టిని నీటిని మాకిడి
వట్టిగనే గాలిమాట బలుకుచు, నింగిన్
గట్టిగ నడిగిన జూతువ
పుట్టింతుము యగ్నినింక పుడమిని గనుమా! 

No comments: