తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Monday, 29 January 2018

విజయ దశమి వచ్చు విదియ నాడు

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 30 - 09 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణసమస్య - విజయ దశమి వచ్చు విదియ నాడుఆ.వె: 
శెలవులిచ్చినారు చిన్నవానికి పాఠ 
శాలయందు, వాడు వీలుజూచి
బయలుదేరు గాద పండుగే మనకిక 
విజయ దశమి, వచ్చు విదియ నాడు.

No comments: