తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Thursday, 1 February 2018

గాంధి స్వాతంత్ర్య యోధుఁడు గాడు నిజము

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 02 - 10 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణసమస్య - గాంధి స్వాతంత్ర్య యోధుఁడు గాడు నిజముతే.గీ: 
శాంత్యహింసల బోధించి సత్య శీల 
మును ప్రజలకు తెలుపుచు ముఖ్యమనెను 
గీత బోధల నమ్మెను కేవలముగ 
గాంధి స్వాతంత్ర్య యోధుఁడు గాడు నిజము

No comments: