తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Wednesday, 24 January 2018

చద్దుల బ్రతుకమ్మ నాడె షంషాద్ బేగమ్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 28 - 09 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ


సమస్య - చద్దుల బ్రతుకమ్మ నాడె షంషాద్ బేగమ్. 


కందము: 
మిద్దెనుగట్టించుక తా
ముద్దుగ జొచ్చుటకు మంచి మూర్తంబడగన్ 
పెద్దలుజెప్పగ జేరెను 
చద్దుల బ్రతుకమ్మ నాడె, షంషాద్ బేగమ్. 

No comments: