తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Monday, 22 January 2018

రావణ కుంభకర్ణులకు రాముఁడు తమ్ముఁడు మామ వాలియే

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 27 - 09 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణసమస్య - రావణ కుంభకర్ణులకు రాముఁడు తమ్ముఁడు మామ వాలియే.ఉత్పలమాల: 
చేవనుగల్గి బంధువులె చేయుప్రదర్శన లెన్నొ యేండ్లుగా 
నీవిధి వీధినాటకములిచ్చటనచ్చట వేయుచుంద్రుగా 
బావయ చెప్పుచుంటివిను వారలమధ్యన వావివర్సలన్ 
రావణ కుంభకర్ణులకు రాముఁడు తమ్ముఁడు మామ వాలియే.

No comments: