తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Wednesday, 17 January 2018

నాగుల ముద్దాడె లలన నాగులచవితిన్

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 23 - 09 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ


సమస్య - నాగుల ముద్దాడె లలన నాగులచవితిన్


కందము: 
నాగుల పటమును దెచ్చెను
నాగులకే పూజసేయ నయముగ పతియే 
బాగున్నదనుచు భక్తిని  
నాగుల ముద్దాడె లలన నాగులచవితిన్

No comments: