తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Monday, 15 January 2018

సంకురాతిరి వేళలో సంబరమున.

అందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. 

సీసము: 
గోమయమ్మును దెచ్చి కొట్టి ముద్దలుజేసి
గొబ్బిళ్ళు జేసిన గురుతు దలచి
హరిదాసు కోసమై యరదోసిలిని బట్టి 
బియ్యమ్ము దెచ్చెడు వేడ్క దలచి 
సన్నాయి మేళమ్ము శ్రావ్యమ్ముగామ్రోగ  
గంగి రెద్దులగంతు  ఘటన దలచి
తోకనే తగిలించ తూకమ్ముతోలేచు 
గాలిపటమ్ముల మేలు దలచి 

తేటగీతి:   
నాటి గుర్తులు మనమున నాటియుండ 
ఉత్తరాయణ కాలమే యుర్వి రాగ  
మనము చేరుదమొక్కటై మరలి రండు
సంకురాతిరి వేళలో సంబరమున.       

No comments: