తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Sunday, 14 January 2018

భోగిరోజును గడిపెదమోయి రండు.

అందరికీ భోగి పర్వదిన శుభాకాంక్షలు. 

సీసము:
ఉదయమ్ముననులేచి మదినిండ హాయితో
భోగిమంటల చుట్టు తిరిగి తిరిగి
ఆముదమ్ము చెవుల నాముదమ్మున వేసి
దూదుండలను లోన దూర్చిదూర్చి
కుంకుళ్ళ రసముతో గొనిరేగుపండ్లను
వేసి నీటిని తల పోసిపోసి
కళ్ళుమండెడువేళ గండ్రుప్పు నేనోట
నయముగానేబుగ్గ నాన్ చి నాన్ చి

తేటగీతి:
క్రొత్తబట్టల ధరియించి కోర్కెదీర
నల్వురందున దిరిగిన నాటి గురుతు
మరలనొకమారు తలపోసి మనమునందు

భోగిరోజును గడిపెదమోయి రండు.


      

No comments: