తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Thursday, 11 January 2018

మల్లెలు గడు నల్లనయ్యె మాలలు గట్టన్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 18 - 09 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణసమస్య - మల్లెలు గడు నల్లనయ్యె మాలలు గట్టన్. 


కందము: 
మెల్లగ కాళీయునిపై 
నల్లనివాడెక్కిత్రొక్క నా బుసల సెగన్ 
అల్లన తటిపై తీగెకు 
మల్లెలు గడు నల్లనయ్యె మాలలు గట్టన్. 

No comments: