తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Monday, 8 January 2018

కనుల రెప్ప లకట కత్తులాయె.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 17 - 09 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణసమస్య - కనుల రెప్ప లకట కత్తులాయె.ఆ.వె:  
దుష్టుడైనవాడు దూరానగనుపింప 
కలికి తిట్టుకొనుచు కనులలోన
వానిబొమ్మదలచి వరుసరెప్పలగొట్టె 
కనుల రెప్ప లకట కత్తులాయె.
Post a Comment