తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Monday, 1 January 2018

హియరీజ్ కమింగు సీ న్యూ

అందరికీ 2018వ నూతన ఆంగ్ల సంవత్సర శుభాకాంక్షలు.

కందము: 
హియరీజ్ కమింగు సీ న్యూ
ఇయరిన్ ఫ్రంటాఫ్ యు ఫ్రెండ్సు హే టెల్ గ్రీటింగ్స్ 
ఇయరీజ్ వెయిటింగ్ ఫర్, నో
ఫియర్సు, విష్ ఆల్ యు హ్యాపి, బెస్టిన్ ఫ్యూచర్. 
Post a Comment