తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Wednesday, 15 November 2017

గురువారమ్మని పిలువఁగఁ గుపితుం డయ్యెన్

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 31 - 08 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ


సమస్య - గురువా! రమ్మని పిలువఁగఁ గుపితుం డయ్యెన్


కందము: 
గురువారమ్ముపవాసము 
సరి నీరే ముట్టు తాను, ఛాత్రుండొకడే  
మరియారోజే విందుకు 
గురువా! రమ్మని పిలువఁగఁ గుపితుం డయ్యెన్.

No comments: