తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Monday, 13 November 2017

వరమే పది తలల వాని ప్రాణము దీసెన్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 27 - 08 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ


సమస్య - వరమే పది తలల వాని ప్రాణము దీసెన్. 


కం:  
నరవానరులను వదలుచు 
పరులెవ్వరు చంపలేని వరమునుబొందెన్
చరియించకామమున కా 
వరమే పది తలల వాని ప్రాణము దీసెన్.
Post a Comment