తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Wednesday, 22 November 2017

రాతిరి రవి నభమునన్ దిరంబుగ వెలిగెన్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 3 - 09 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణసమస్య - రాతిరి రవి నభమునన్ దిరంబుగ వెలిగెన్.


కందము: 
భీతిల్లకు గ్రహణంబీ
రీతిగ పూర్ణంబు బట్ట రేయిగ మారెన్ 
చూతువె, యదిగో తొలగెను 
రాతిరి - రవి నభమునన్ దిరంబుగ వెలిగెన్

No comments: