తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Tuesday, 31 October 2017

అరిసె,గారె,పూరి,వడ...రామాయణార్థంలో.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 11 - 08 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ


దత్తపది - అరిసె,గారె,పూరి,వడ...రామాయణార్థంలో.  

కందము: 
అరి సెగలు గ్రక్కు శరమును 
గురిజూచుచువేయ వడకె కోతులు, చెమటల్ 
మరిగారె, రామ శరణని 
పొరలుచు వేడిరిగ కరుణ పూరితనేత్రున్. 

No comments: