తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Saturday, 28 October 2017

సీతాపతి యన్న నెవడు శివుడే సుమ్మీ

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 14 - 07 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ


సమస్య: సీతాపతి యన్న నెవడు శివుడే సుమ్మీ


కందము:
ప్రీతిగ మేనున సగమున
చూతుముగా యుమను భవుని సోయగమొప్పన్
రీతిగ సతియన నామెయె 
సీతా! పతి యన్న నెవడు శివుడే సుమ్మీ! 

No comments: