తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Monday, 23 October 2017

భాగవతమ్మును జదువుట పాపము సుమ్మీ

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 10 - 07 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - భాగవతమ్మును జదువుట పాపము సుమ్మీ


కందము: 
ఈగతి పరమత గురువులు 
వాగిరి తమ చుట్టునున్న భక్తులతోడన్ 
జాగరత భారతమ్మును 
భాగవతమ్మును జదువుట పాపము సుమ్మీ

No comments: