తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Thursday, 19 October 2017

నిత్య దీపావళియెయౌను నిజము నాడు.

అందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు. 
సీ:
చీకుచింతయనెడు సీమటపాకాయ
వత్తినే ముట్టించి వదలునాడు
పరుల వృద్ధినిజూచి పడునట్టి ఈర్ష్యనే 
చిచ్చుబుడ్డిగ గాల్చి చెలగునాడు
తలదిరిగెడు చెడు తలపులన్నియు గూడ
భూచక్రముగ కాలి పోవునాడు  
పరుష వాక్యమ్ముల పరుల హింసించెడి 
పాముబిళ్ళలు మాడి పడిననాడు      

తే.గీ:   
అహపు తారజువ్వను నింగి కంపునాడు  
శాంతి మత్తాబులే వెల్గు జల్లునాడు   
ముదపు ప్రమిదలకాంతియే ముసురునాడు 
నిత్య దీపావళియెయౌను నిజము నాడు.  No comments: