తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Monday, 18 September 2017

చచ్చె సింహము జింకచే నచ్చెరువుగ.

 శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 15 - 06 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - చచ్చె సింహము జింకచే నచ్చెరువుగ.తేటగీతి:  
నీచ కీచకు భీముడే పీచమడచ
నిజముదెలియక కృష్ణపై నిందవేసి 
వానిమిత్రులు తలపోసి పలికిరిట్లు 
చచ్చె సింహము జింకచే నచ్చెరువుగ.
Post a Comment