తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Thursday, 14 September 2017

చావకండి...బ్లూవేల్స్ "చేతబడి"...జాగ్రత్త.

చావకండి...బ్లూవేల్స్ "చేతబడి"...జాగ్రత్త. 
కందము:
ఆవల కాద్రా, దార్కా 
ఆ"వల"లో నుంచినారు, అక్కాష్మోరా 
బ్లూవేల్సు రూపమందున 
మీ వేళ్ళనుబట్టి పొడుచు మీకన్నులనే. 

కందము:
ఆటా! కాదది పిల్లల 
వేటది, వారల భవితకు వేటది చూడన్
బ్రూటది, చావుకు బంపే
రూటది,పెకలించ దాని రూటును మేలౌ. 
Post a Comment