తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Sunday, 24 September 2017

వంక లేని దమ్మ రంకు లాడి

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 17 - 06 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - వంక లేని దమ్మ రంకు లాడి


ఆ.వె: 
కూటికొరకు గాదె కోటి వృత్తులు సరి 
దినము గడుప తనకు దిక్కులేదు 
రోజుకొక్కరైన మోజు రావలె తన
వంక, లేని దమ్మ రంకు లాడి. 

No comments: