తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Tuesday, 8 August 2017

శ్రీరామునిఁ గని యహల్య శిలగా మారెన్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 23 - 05 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - శ్రీరామునిఁ గని యహల్య శిలగా మారెన్.


కందము: 
శ్రీరామ రూపమట్టిది
ఆరెప్పలవేయ మరతురాతని జూడన్ 
తీరుగ నాతిగ మార్చిన 
శ్రీరామునిఁ గని యహల్య శిలగా మారెన్.
Post a Comment