తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Tuesday, 1 August 2017

కనులు వేయి గలిగి కాంచలేఁడు

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 15 - 05 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - కనులు వేయి గలిగి కాంచలేఁడుఆటవెలది: 
కనులు లేనివాడు కనలేడు కాంతిని 
కనులు గలుగువాడు కాంచగలడు 
కాని యున్న కనుల గట్టిగా మూసిన 
కనులు వేయి గలిగి కాంచలేఁడు. 

No comments: