తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Sunday, 16 July 2017

కారమ్మును మించి తీపి కలదే పుడమిన్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 02 - 05 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - కారమ్మును మించి తీపి కలదే పుడమిన్.


కందము: 
తీరుగ గనగా కవివర 
చేరుచు నాకన్నతల్లి చిన్నారులపై 
మీరుచు జూపెడి సరి మమ 
కారమ్మును మించి తీపి కలదే పుడమిన్.

No comments: