తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Saturday, 15 July 2017

నేల - నీరు - అగ్గి - గాలి....మహాభారతార్థంలో

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 01 - 05 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


దత్తపది - నేల - నీరు - అగ్గి - గాలి....మహాభారతార్థంలో 


కందము: 
మనసింక గాలిపోయెను 
కన నగ్గించెడు నొకండు కర్ణుడు తోడై 
మననీరు ధార్త రాష్ట్రులు 
వనమందున మనల నేల? వారలు వెధవల్. 
Post a Comment