తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Friday, 14 July 2017

నల్లని మల్లియలతో ఘనంబుగఁ గొల్తున్

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 24 - 04 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - నల్లని మల్లియలతో ఘనంబుగఁ గొల్తున్


కందము: 
నల్లని మేఘశ్యాముని 
యల్లన వేయైనపేర్ల నాస్తోత్రముతో 
తెల్లని విరులగు, మాలగ 
నల్లని మల్లియలతో ఘనంబుగఁ గొల్తున్. 

No comments: