తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Tuesday, 11 July 2017

పగలె శోభించెఁ జంద్రుఁ డంబరముపైన.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 17 - 04 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - పగలె శోభించెఁ జంద్రుఁ డంబరముపైన.


తేటగీతి: 
తూర్పుదిక్కున మెల్లగా తొంగిచూచి 
చాలుచాలంచు పొమ్మన చంద్రుడపుడు
పడమరను గ్రుంక సూర్యుండు గడచె నంత 
పగలె, శోభించెఁ జంద్రుఁ డంబరముపైన.

No comments: