తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Monday, 10 July 2017

'తల' పదం అన్యార్థంలో ఇష్టదైవస్తుతి

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 13 - 04 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.దత్తపది: 'తల' పదం అన్యార్థంలో ఇష్టదైవస్తుతి  


కందము: 
తలచెద నే శ్రీరాముని 
తలచెద సీతమ్మ పతిని దశరథ సుతునే 
తలచెద రవికుల సోముని 
తలచెద మా హనుమ యెపుడు దలచెడు స్వామిన్. 

No comments: