తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Sunday, 13 August 2017

అమ్మయె నమస్కరించిన దాత్మసుతకు

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 28 - 05 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - అమ్మయె నమస్కరించిన దాత్మసుతకు 


తేటగీతి: 
విజయదశమిని బాలలే వేడ్క మీర 
బాల రూపున పూజలన్ బరగ నిలువ 
పట్టి జూజుచు మననున భక్తితోడ 
నమ్మయె నమస్కరించిన దాత్మసుతకు

No comments: