తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Monday, 28 August 2017

కమ్మ-మాల-మాదిగ-బాపన...అన్యార్థంలో.

దత్తపది: కమ్మ-మాల-మాదిగ-బాపన...అన్యార్థంలో.

తేటగీతి: 
వినుమా!లవంగమిలాచి  పిసరు పచ్చ
కప్పురమ్మాదిగావేసి కాస్త పోక
చెక్క సున్నమ్ము నాకుపై జేర్చ, కమ్మ 
నైన కిళ్ళియగును బాప నరుగనివెత.

No comments: