తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Sunday, 27 August 2017

చినదానిన్ వరియింప గల్గును కదా చింతల్ సదా మిత్రమా

సమస్య - చినదానిన్ వరియింప గల్గును కదా చింతల్ సదా మిత్రమా
మత్తేభము: 

మనమున్ మెచ్చగనొక్కదాని గనుచున్ మాట్లాడగా చాటుగా 

చిననాటన్ మదిమెచ్చు స్నేహితుడనే చేబట్టగా గోరితిన్

వినుమా నిన్నిక నిష్టమౌ మనముతో పెండ్లాడ నంచున్ వచిం 

చినదానిన్ వరియింప గల్గును కదా చింతల్ సదా మిత్రమా


No comments: