తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Sunday, 2 July 2017

ముగురు స్త్రీలమగఁడు మొదటి యోగి.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 02 - 03 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - ముగురు స్త్రీలమగఁడు మొదటి యోగి.


ఆటవెలది: 
గంగభార్యగాదు గంగాధరునకును 
సతియు నొకతె, గిరిజ, సతియు నొకరె 
శంక యేల నరుడ శాంకరి భర్తకు 
ముగురు స్త్రీల? మగఁడు మొదటి యోగి.

No comments: