తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Friday, 30 June 2017

వదినా నీకంద జేతు స్వర్గసుఖమ్ముల్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 01 - 03 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - వదినా నీకంద జేతు స్వర్గసుఖమ్ముల్.


కందము: 
మదిలోనన్నే దలచుచు 
పదిలముగా పడకజేర వచ్చిన వనితా 
సుదినమ్మిది తోషపు త్రో 
వది, నా నీకంద జేతు స్వర్గసుఖమ్ముల్.

No comments: