తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Monday, 3 July 2017

రావణ కుంభకర్ణులకు రాముఁడు పుట్టె గుణాభిరాముఁడై.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 04 - 03 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - రావణ కుంభకర్ణులకు రాముఁడు పుట్టె గుణాభిరాముఁడై..ఉత్పలమాల: 
పావన నామమున్ గలిగి పల్కెడు వారికి కామధేనువై 
జీవనమందు తా విధము జేరుచు జూపెడు పుణ్యమూర్తియై 
దేవతలంతగోర భువి ధర్మము నిల్పగ కాలరుద్రుడై 
రావణ కుంభకర్ణులకు, రాముఁడు పుట్టె గుణాభిరాముఁడై. 

No comments: