తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Tuesday, 20 June 2017

శస్త్రశ్రేణులను మించు సరి చిరునవ్వే.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 24 - 12 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - శస్త్రశ్రేణులను మించు సరి చిరునవ్వే.కందము: 
శాస్త్రము లెన్నియొ జదివిన
శాస్త్రికి కోపమ్మెయున్న సరిగాదటులే 
మేస్త్రీ కూలీయైనను 
శస్త్రశ్రేణులను మించు సరి చిరునవ్వే.

No comments: