తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Monday, 19 June 2017

తాళములో నుండు కప్ప దడదడలాడెన్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 18 - 12 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - తాళములో నుండు కప్ప దడదడలాడెన్.కందము: 
తాళము పొమ్మన పొరుగున 
తాళము నింటికిని వేసి తాళము క్రిందన్ 
తాళము వేయగ నా పా 
తాళములో నుండు కప్ప దడదడలాడెన్.
Post a Comment