తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Wednesday, 21 June 2017

పార్వతి ముద్దాడె మెచ్చి పంకజనాభున్

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 17 - 01 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - పార్వతి ముద్దాడె మెచ్చి పంకజనాభున్.కందము: 
ఉర్విజని బాలగణపతి 
పర్వతమున తిరుగుచుండ బట్టుక హరియే 
శర్వాణికీయ సుతునే 
పార్వతి ముద్దాడె, మెచ్చి పంకజనాభున్.

No comments: