తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Tuesday, 9 May 2017

పద్మవ్యూహమున గెల్చె ఫల్గుణసుతుఁడే.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 23 - 09 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - పద్మవ్యూహమున గెల్చె ఫల్గుణసుతుఁడే.కందము: 
పద్మారావ్ మాయబ్బాయ్ 
బద్మాషులు కొంతమంది బాధలు వెట్టన్ 
ఛద్మమునే చేదించుచు 
పద్మవ్యూహమున గెల్చె ఫల్గుణ!సుతుఁడే.

No comments: